Πρότυπο Κόστος

Ι. Τι είναι το πρότυπο Κόστος

Πρότυπο Kόστος είναι το κόστος Παραγωγής και λειτουργίας μίας Επιχείρησης το οποίο έχει προκαθορισθεί πολύ προσεκτικά με βάση υπολογισμούς και τιμές που στηρίζονται σε στοιχεία του παρελθόντος και του παρόντος καθώς και προβλέψεις του μέλλοντος.

Βασίζεται σε επιστημονικά καθορισμένα όρια με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναμενόμενες οικονομικές συνθήκες.

Είναι το κόστος που “θα πρέπει” να επιτευχθεί κάτω από συνθήκες αποτελεσματικής λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας και προκαθορισμένου Όγκου Πωλήσεων - Παραγωγής.


ΙΙ. Σκοποί που εξυπηρετεί

Το πρότυπο κόστος είναι για την διοίκηση κάθε οικονομικής μονάδας ένα αποτελεσματικό μέσο “Διοίκησης και Ελέγχου” του κόστους των διαφόρων λειτουργιών της καθώς και των ενδιάμεσων και τελικών φορέων κόστους.

Το πρότυπο κόστος είναι επομένως ένα όργανο της λειτουργίας του ελέγχου η οποία περιλαμβάνει την μέτρηση, εκτίμηση και σύγκριση και η οποία διαπιστώνει εάν η δράση της Επιχείρησης κατευθύνεται για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της.

Το πρότυπο κόστος ως κόστος ρεαλιστικά πραγματοποιήσιμο και όχι ιδεατό αποτελεί το κυριότερο σταθερό στοιχείο για τον έλεγχο της κοστολογικής διαχείρισης.

Η λειτουργία του Ελέγχου είναι αλληλένδετη με την λειτουργία του Σχεδιασμού όπως επίσης και με τις λειτουργίες της Οργάνωσης, της εναρμόνισης της διεύθυνσης με τους αντικειμενικούς σκοπούς, την υποκίνηση για αύξηση παραγωγικότητας και με τις άλλες λειτουργίες της Επιχείρησης, αλλά και την συμπίεση του τελικώς πραγματοποιηθέντος κόστους.


III. Στοιχεία του Προτύπου Κόστους

Τα στοιχεία του προτύπου κόστους περιλαμβάνονται σε τρεις (3) μεγάλες Ενότητες:

1. Υλικά

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα υλικά που ενσωματώνονται στο προϊόν και η ανάλωσή τους είναι δυνατόν να μετρηθεί με ακρίβεια. Τα υλικά αυτά κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες:

Πρώτες ύλες (Α` ύλη)
Είναι τα υλικά που από την επεξεργασία τους δημιουργείται το προϊόν .

Βοηθητικές ύλες (Β! ύλη)
Είναι τα υλικά που βοηθούν στην τελική μορφή του προϊόντος

Υλικά Συσκευασίας
Είναι τα υλικά που συμμετέχουν στην συσκευασία του τελικού προϊόντος, δηλαδή συμμετέχουν στην τελική παρουσίαση των προϊόντων

Όλα τα άλλα αναλώσιμα υλικά που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο προϊόν και είναι δύσκολο να μετρηθεί η ανάλωσή τους στην μονάδα του προϊόντος συμπεριλαμβάνονται στα Γενικά έξοδα.


2. Άμεση Εργασία

Στην Άμεση Εργασία περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας του Προσωπικού που απασχολείται άμεσα στην Παραγωγική Διαδικασία του Προϊόντος.


3. Έμμεση Εργασία

Στην Έμμεση Εργασία περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται σε όλους τους άλλους Τομείς, Τμήματα και Θέσεις της Επιχείρησης εκτός της παραγωγικής διαδικασίας.


4. Γενικά Έξοδα

Στα Γενικά Έξοδα περιλαμβάνονται όλα τα άλλα έξοδα (εκτός των Υλικών, Άμεσης Εργασίας και Έμμεσης Εργασίας), που δημιουργούνται τόσο από την ύπαρξη μιας Οικονομικής Μονάδας, όσο και από την λειτουργία της και την Παραγωγή Προϊόντος ή Έργου.


IV. Βήματα Κατάρτισης Προτύπου Κόστους

1. Καθορίζουμε την Κοστολογική Περίοδο(συνήθως έτος)

Εργάσιμες Ημέρες 250

2. Καθορίζονται τα προϊόντα που προβλέπεται να πουληθούν

Τελικά
Ενδιάμεσα: Ενδιάμεσα είναι τα προϊόντα που παράγει η μονάδα παραγωγής και χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή τελικού προϊόντος

Προϊόν:
Π1 τελικό

3. Προϋπολογίζονται οι ποσότητες πώλησης σε μονάδες για κάθε προϊόν χωριστά (πρότυπες μονάδες πώλησης).

Π1
πρότυπες μονάδες πώλησης
10.000 Τεμάχια

4. Καθορίζονται οι μονάδες αποθέματος που επιθυμούμε να έχουμε στο τέλος της κοστολογικής περιόδου για κάθε προϊόν

Π1
Επιθυμητό αποτέλεσμα λήξης
1.000 τεμάχια

5. Προϋπολογίζονται οι μονάδες παραγωγής για κάθε προϊόν χωριστά (πρότυπες μονάδες παραγωγής).

Π1 Παραγωγή
(Απόθεμα λήξης + πωλήσεις - απόθεμα έναρξης)
(1.000 + 10.000 - 0) = 11.000 τεμάχια

6. Καθορισμός προτύπων υλικών
(Α' ύλες , Β' ύλες , Υλικά Συσκευασίας)


6.1 Ποσοτικά Πρότυπα

Η Πρότυπη ανάλωση των υλικών (Α’ Υλών, Β΄ Υλών και υλικών συσκευασίας) περιλαμβάνει τις ποσότητες των υλικών που είναι απαραίτητες για την παραγωγή μιας μονάδας Προϊόντος.

Τα πρότυπα της ποσότητας των υλικών βασίζονται σε τεχνικές μελέτες, Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες αποτελεσματικής λειτουργίας της παραγωγής, καθώς και σε πειράματα παραγωγής και ανάλυση των στοιχείων του παρελθόντος. Όλα αυτά συνδυασμένα καθορίζουν το είδος, τον τύπο και την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μιας μονάδας ενός συγκεκριμένου προϊόντος.

Στα ποσοτικά πρότυπα υλικών δεν περιλαμβάνονται μόνον οι ποσότητες που ενσωματώνονται στο προϊόν αλλά και φύρες που προκύπτουν από την επεξεργασία (άλλες εξαφανίζονται και άλλες μετατρέπονται σε υποπροϊόντα).

Ύλη 1
Πρότυπη ανάλωση (μικτή): 2,00 κιλά/τεμάχιο


6.2 Πρότυπη Τιμή υλικών

Πρότυπη τιμή είναι εκείνη στην οποία αναμένεται να αποκτηθεί το υλικό. Για τον προσδιορισμό της λαμβάνονται υπόψη τόσο οι προσφορές των προμηθευτών για την υπό μελέτη Περίοδο, όσο και η γενική κατάσταση της Οικονομίας (πληθωρισμός, Επιτόκια, Δασμοί, Φόροι, Μεταφορικά κ.λ.π.)

Ύλη 1
Πρότυπη τιμή κτήσης: 10€ ανά κιλό
Πρότυπο κόστος
Κόστος Ύλης 1 ανά τεμάχιο Προϊόντος Π1
2 κιλά ανάλωση/τεμάχ * 10 €/κιλό = 20 €/τεμάχιο


7. Καθορισμός Προτύπων Άμεσης Εργασίας


7.1 Ποσοτικά πρότυπα

Η πρότυπη ανάλωση άμεσης εργασίας περιλαμβάνει τον πρότυπο Χρόνο (ώρες ή λεπτά) που χρειάζεται για την παραγωγή μιας μονάδας του Προϊόντος.

Ο Πρότυπος Χρόνος προκύπτει από μελέτες χρόνου – κίνησης (χρονομέτρηση), από παρακολούθηση, παρατήρηση, πειράματα κλπ. και είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο εργαζόμενος να ολοκληρώσει την Παραγωγή του Προϊόντος από την φάση ή τις φάσεις παραγωγής που είναι υπεύθυνος να κάνει. Πρέπει να προβλέπονται και ορισμένα περιθώρια χρόνου για διαλείμματα, ξεκούραση, καθυστερήσεις λόγω βλάβης των μηχανημάτων κλπ.

Ο προσδιορισμός του πρότυπου χρόνου άμεσης εργασίας γίνεται σε κάθε τμήμα και φάση παραγωγής που κρίνεται σκόπιμος ο έλεγχος της απόδοσης της άμεσης εργασίας.

Π1
Πρότυπος χρόνος (λεπτά) ανά τεμάχιο
2,5 min / τεμάχιο


7.2 Πρότυπη Τιμή Άμεσης Εργασίας

Πρέπει να ευρεθεί το πρότυπο ημερομίσθιο κάθε τμήματος ή όλων των τμημάτων (Μέσο ωρομίσθιο ή Μέσο ημερομίσθιο). Λαμβάνονται υπό όψη, Συλλογικές συμβάσεις, Αμοιβές νυχτερινής εργασίας, εορτών, Bonus κλπ. Οι επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών, οι φόροι, χαρτόσημα κλπ. ενσωματώνονται στο κόστος του ημερομισθίου.

Μέσο Ημερομίσθιο € ανά ημέρα
50 € / ημέρα


7.3 Αριθμός Εργαζομένων στις γραμμές παραγωγής

Υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων που χρειάζονται στις γραμμές παραγωγής.

• Αριθμός εργαζομένων στο τμήμα
• Αριθμός εργαζομένων που απασχολούνται για την παραγωγή ενός και μόνο προϊόντος.

Αριθμός Εργαζομένων στην Γραμμή Παραγωγής
10 άτομα
Πρότυπο Κόστος
Άμεσης Εργασίας ανά τεμάχιο προϊόντος Π1

1. Συνολική Αξία άμεσης εργασίας
10 άτομα * 250 ημέρες * 50€ ανά άτομο = 125.000€

2. Συνολικά Εργατολεπτά
250 ημέρες * 480 λεπτά / ημέρα = 120.000 €

3. Κόστος εργατολεπτού
125.0 / 120.000 εργ-πτά = 1,04 €/εργ-πτό

4. Πρότυπο Κόστος άμεσης εργασίας
1,04 €/εργ-πτό * 2,5 min/τεμάχιο = 2,6 €/τεμάχιο € / ημέρα

Το κόστος Εργατολεπτού της άμεσης εργασίας είναι  ο συντελεστής επιμερισμού για τον υπολογισμό του κόστους άμεσης εργασίας στη μονάδα του προϊόντος


8. Πρότυπα Γενικά Έξοδα

Με τον όρο Γενικά Έξοδα εννοούμε όλες τις δαπάνες, (εκτός των Υλών και Άμεσης Εργασίας), οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν κατ ευθείαν στην παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος ή προϊόντων.

Για λόγους ελέγχου και μόνο διαχωρίζουμε από τα Γενικά Έξοδα την Έμμεση Εργασία, αλλά θεωρώντας πάντα ότι ανήκει στην κατηγορία των Γενικών Εξόδων και συμπεριφέρεται σαν Γενικό Έξοδο.

Από πλευράς κοστολόγησης είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί:

  • Ποιες δαπάνες Γενικών Εξόδων είναι ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  • Ποιες δαπάνες Γενικών Εξόδων είναι ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Σε δεδομένο βαθμό απασχόλησης τα Γενικά Έξοδα περιέχουν:

Σταθερό

ποσό δαπανών που προκαλείται από την ύπαρξη
της Επιχείρησης

Μεταβλητό

ποσό δαπανών που προκαλείται από την λειτουργία της Επιχείρησης

 

Τα Πρότυπα Γενικά έξοδα προϋπολογίζονται για την κοστολογική περίοδο και κατανέμονται στα Κέντρα Κόστους διασπασμένα σε Σταθερά και Μεταβλητά

  • Παραγωγή
  • Διοίκηση
  • Διάθεση


8.1 Πρότυπη Έμμεση Εργασία

Στην Έμμεση εργασία περιλαμβάνεται η μισθοδοσία όλων των εργαζομένων που δεν εργάζονται στις γραμμές παραγωγής.
Προϋπολογίζονται για την κοστολογική περίοδο

  • Αριθμός εργαζομένων ανά κέντρο κόστους
  • Μέσος μισθός ανά εργαζόμενο ανά κέντρο κόστους

 

Πρότυπο κόστος
Έμμεσης Εργασίας
ανά τεμάχιο Π1

Κέντρα Κόστους
Παραγωγή Διοίκηση Διάθεση
Στα Μετ Στα Μετ Στα Μετ
Αριθμός ατόμων 2 1 4 2 2 3
Μέσος Μισθός ανά μήνα 800 600 1000 800 1000 800
 Αξία €
(άτομα * μισθός * 14 μήνες)
22.400 8.400 56.000 22.400 28.000 33.600
Κόστος Εργατολεπτού
€/εργατολεπτό
(αξία €/120.000 εργτο-πτά)
0,187 0,07 0,466 0,187 0,233 0,28
Πρότυπο Κόστος
€ ανά τεμάχιο
(€/εργ-πτό * 2.5 min/τεμαχ)
0,47 0,17 1,16 0,47 0,58 0,7

 

Το κόστος Εργατολεπτού της έμμεσης εργασίας είναι  ο συντελεστής επιμερισμού για τον υπολογισμό του κόστους έμμεσης εργασίας στη μονάδα του προϊόντος σε κάθε κέντρο κόστους.


8.2  Πρότυπα Γενικά Έξοδα

Τα πρότυπα Γενικά Έξοδα προϋπολογίζονται για την κοστολογική περίοδο ανά κέντρο κόστους.

Τα  Γενικά αυτά έξοδα είναι τα έξοδα των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ.

  • 61. Αμοιβές & Έξοδα τρίτων
  • 62. Παροχές Τρίτων
  • 63. Φόροι & Τέλη
  • 64. Διάφορα Έξοδα
  • 66. Αποσβέσεις

 

Πρότυπο κόστος
Γενικών Εξόδων
ανά τεμάχιο Π1

Κέντρα Κόστους
Παραγωγή Διοίκηση Διάθεση
Στα Μετ Στα Μετ Στα Μετ
 Αξία € 20.000 10.000 40.000 15.000 25.000 20.000
Κόστος Εργατολεπτού
€/εργατολεπτό
(αξία €/120.000 εργατολεπτά)
0,167 0,083 0,333 0,125 0,208 0,167
Πρότυπο Κόστος
€ ανά τεμάχιο
(€/εργ-πτό * 2.5 min/τεμαχ)
0,42 0,21 0,83 0,31 0,52 0,42

 

Το κόστος Εργατολεπτού των Γενικών Εξόδων είναι  ο συντελεστής επιμερισμού για τον υπολογισμό του κόστους Γενικών Εξόδων στη μονάδα του προϊόντος σε κάθε κέντρο κόστους.


9. Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Στο Ε.Γ.Λ.Σ. είναι ο λογαριασμός 65

Προϋπολογίζονται τα χρηματοοικονομικά έξοδα για την κοστολογική περίοδο

 

Πρότυπο κόστος χρηματοοικονομικών
Ανά τεμάχιο προϊόντος Π1

Στα Μετ
 Αξία € 30.000 60.000
Κόστος Εργατολεπτού
€/εργατολεπτό
(αξία €/120.000 εργατολεπτά)
0,25 0,50
Πρότυπο Κόστος
€ ανά τεμάχιο
(€/εργ-πτό * 2.5 min/τεμαχ)
0,63 1,25

 

Το κόστος Εργατολεπτού των Χρηματοοικονομικών Εξόδων είναι  ο συντελεστής επιμερισμού για τον υπολογισμό του κόστους Χρηματοοικονομικών Εξόδων στη μονάδα του προϊόντος.


ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ

Πρότυπο Κόστος Προϊόντος Π1

Κέντρα & Θέσεις Κόστους Κόστος € ανά τεμάχιο
Α. Κόστος Παραγωγής
1. Ύλες 20.00
2. Άμεση Εργασία 2.60
3. Έμμεση Εργασία Σταθερή 0.47
4. Έμμεση Εργασία Μεταβλητή 0.17
5. Γενικά έξοδα Σταθερά 0.42
6. Γενικά έξοδα Μεταβλητά 0.21
Σύνολο (Α) Κόστους Παραγωγής 23.87
Β. Κόστος Διοίκησης
1. Έμμεση Εργασία Σταθερή 1.16
2. Έμμεση Εργασία Μεταβλητή 0.47
3. Γενικά έξοδα Σταθερά 0.83
4. Γενικά έξοδα Μεταβλητά 0.31
Σύνολο (Β) Κόστους Διοίκησης 2.77
Γ. Κόστος Διάθεσης
1. Έμμεση Εργασία Σταθερή 0.58
2. Έμμεση Εργασία Μεταβλητή 0.70
3. Γενικά έξοδα Σταθερά 0.52
4. Γενικά έξοδα Μεταβλητά 0.42
Σύνολο (Γ) Κόστους Διάθεσης 2.22
Δ. Χρηματοοικονομικό Κόστος
1. Σταθερά 0.63
2. Μεταβλητά 1.25
Σύνολο (Δ) Κόστους Χρηματοοικονομικών 1.88
Συνολικό Κόστος  
Σταθερό  4.61
Μεταβλητό  26.13
Τελικό Κόστος  30.74
Mark-up %  50%
Πρότυπη Τιμή Πώλησης  46.11
Μικτό Κέρδος €  15.37
Μικτό Κέρδος %  33,33

 

 

Είστε έτοιμοι να ελέγξτε το κόστος παραγωγής σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

Φόρμα Επικοινωνίας

Ενδιαφέρομαι για


Invalid Input
Ονοματεπώνυμο (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας.
Εταιρεία (*)
Παρακαλώ συμπληρώστε την εταιρεία σας.
Τηλέφωνο
Invalid Input
Email (*)
Λάθος εισαγωγή διεύθυνσης email.
Σχόλια
Invalid Input
Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα: Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα:
  Ανανέωση
Λάθος εισαγωγή
  
* Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.